فوتس اویل

فوتس اویل Residue Wax

فوتس اویل ماده ایست روغنی که در فرایند تولید پارافین جامد بعنوان یک محصول جانبی بدست می آید.
طی این فرایند، زمانی که عملیات روغن گیری (de-oiling) بر روی موار اولیه (اسلک واکس) انجام می گیرد ماده خارج شده که حاوی درصد بالایی روغن است جداسازی شده و تحت عنوان فوتس اویل یا Residue Wax ارائه می گردد. این محصول در دمای معمولی منوط به درصد روغن به صورت مایع یا نیمه جامد حاصل می گردد.

 • شرایط حمل و نگهداری :
  • دور از نور مستقیم خورشید و ریزش باران نگه داری شود.
  • از قرار دادن بشکه های حاوی فوتس اویل در مجاورت شعله مستقیم خودداری شود.
  • در محیط های بسته ایی که مواد اکسید کننده به صورت اشباع وجود دارد نگه داری نشود.
  • در صورتیکه محصول در محیط مرطوب و نمناک نگه داری می شود از بسته بندی نایلون استفاده گردد.
  • از چیدمان طبقاتی بیش از 3 بشکه بر روی هم خودداری گردد.

بسته بندی

بشکه دسته دوم 18 کیلویی با وزن خالص 175 کیلویی

کاربرد

 •  صنایع کفش سازی
 • پلاستیک سازی
 • پولیش
 •  صنایع چوبی

Head Office

No. 5, 5th Floor, 1st. St.,
Gandhi Ave. ,Tehran ,Iran.

Factory

No. 403, East Zanbagh St.
Mahalat Industrial Complex
Mahalat, Iran

Tel: +9886 43236383 – 6
Fax.: +9886 33236387

E-mail

ceo{at}ariasepehrco.net
md{at}ariasepehrco.net