اخبار

R&D in professional labs

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه 300 168 arsec

انجام تحقيقات در خصوص دستيابی به مشتقات پارافين و تکميل سبد محصولات و همچنين توليد بر اساس نياز مشتريان

New plant

بهره برداری از کارخانه آريا سپهر شيمی

بهره برداری از کارخانه آريا سپهر شيمی 310 234 arsec

آغاز بهره برداری از کارخانه آريا سپهر شيمی در منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان در اوایل شهریورماه ۱۳۹۷

New plant

Head Office

No. 5, 5th Floor, 1st. St.,
Gandhi Ave. ,Tehran ,Iran.

Factory

No. 403, East Zanbagh St.
Mahalat Industrial Complex
Mahalat, Iran

Tel: +9886 43236383 – 6
Fax.: +9886 33236387

E-mail

ceo{at}ariasepehrco.net
md{at}ariasepehrco.net