بهره برداری از کارخانه آريا سپهر شيمی

بهره برداری از کارخانه آريا سپهر شيمی

بهره برداری از کارخانه آريا سپهر شيمی 310 234 arsec

آغاز بهره برداری از کارخانه آريا سپهر شيمی در منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان در اوایل شهریورماه ۱۳۹۷

New plant

ارسال دیدگاه

Head Office

No. 5, 5th Floor, 1st. St.,
Gandhi Ave. ,Tehran ,Iran.

Factory

No. 403, East Zanbagh St.
Mahalat Industrial Complex
Mahalat, Iran

Tel: +9886 43236383 – 6
Fax.: +9886 33236387

E-mail

ceo{at}ariasepehrco.net
md{at}ariasepehrco.net